مرور برچسب

Rudbar

. “خوشبخت ترین” مخلوق خواهی بود… اگر روزت را آنچنان زندگی کنی، که گویی نه…

?????? . "خوشبخت ترین" مخلوق خواهی بود... اگر روزت را آنچنان زندگی کنی، که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره، و نه گذشته ای برای حسرت...!! صبحتون بخیر و شادی??? . بره سر (براسر) ؛ ؛ ? By @sepsin.ecotourism Bare Sar ; ; ; ?…