مرور برچسب

Sarvabad

ميان سرماي آن روز پاييزي زير چكه هاي باران اشك مي ريخت قطره قطره آرام آرام …

?????? ميان سرماي آن روز پاييزي زير چكه هاي باران اشك مي ريخت قطره قطره آرام آرام تنش به لرزه بود قلبش به تپش و نفسهايش تنگ اين بود حرف دلش: ديروز عاشق شده بودم عاشق باران امروز تنها شدم زير قطره هاي باران اورامان ؛ ؛ . ?…