پیر زنی که ادعا می‌کند کوچکترین همسر ناصرالدین شاه است

از سراسر وب

تصویری از پیرزنی که مدعی شده است که آخرین زن و کوچک ترین همسر ناصرالدین شاه،یکی از پادشاهان ایران در زمان قاجار بوده است.

ناصرالدین شاه یکی از پادشاهانی بوده است که بزرگترین حرمسرا را در ایران داشته است و بسیاری از بزرگان می گویند که این پادشاه ۸۴ همسر داشته است.

ادعای جالب

مدتی قبل یک پیرزن با سر و وضعی که چندان به زنهای حرمسرای ناصرالدین شاه شباهتی ندارد ادعایی جالب داشت.

او مدعی است آخرین زن ناصرالدین شاه بوده است.

یعنی با توجه به گفته های پیرز او باید هشتاد و چهارمین زن این پادشاه قاجار باشد.

اما در حال کسی وجد ندارد که گفته های او را تائید کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید