مرور رده

محسن رضایی

نیازمند کنترل خصوصی سازی‌ها هستیم

اصفهان – امام جمعه اصفهان گفت: خصوصی سازی بانک و برخی از شرکت‌های بزرگ کار درستی نیست، باید بر مسأله خصوصی سازی نظارت دقیقی صورت بگیرد و نیازمند کنترل خصوصی سازی‌ها هستیم.